Inkassovarsel.com

Alt om inkassovarsel!

Vanlige formelle feil når det sendes inkassovarsel.


Inkassoloven § 9 er ufravikelig i forbrukerforhold og lyder at det skal sendes et inkassovarsel før inkasso iverksettes. Inkassoloven § 17 regulerer skyldners plikt til å betale inkassosalær, her går det klart frem at dersom inkassoloven § 9 er overtrådt så kan det ikke kreves inkassosalær.

Følgende formelle feil i forbindelse med utsendelse av inkassovarsel fører til at det ikke kan kreves inkassosalær av en skylder:

  • Inkassovarsel er ikke mottatt av skyldner og det kan ikke sannsynliggjøres at det i det hele tatt er sendt inkassovarsel.
  • Inkassovarselet har en betalingsfrist på mindre enn 14 dager.
  • Inkassovarselet skal varsle at inkasso blir iverksatt dersom betalingsfristen oversittes.
  • Dersom kravet er betalt innen betalingsfristen på inkassovarselet. Det er betalingsdato som er avgjørende, ikke når betalingen faktisk er mottatt.

Ovenstående punkter er forholdsvis enkelt å lese direkte ut av lovteksten. Det kan også være andre formelle feil i et inkassovarsel som er vanskeligere å avklare for ”mannen i gata” dersom man ikke har dypere innsikt i inkassolovgivningen og relevante rettskilder. Følgende punkter kan også føre til at inkassoloven § 9 anses som overtrådt:

  • Inkassovarselet skal være klart og utvetydig. Det skal gå klart frem hva og hvilket beløp som inkassovarsles.
  • Det skal gå klart frem av overskrift eller lignende at brevet er et inkassovarsel. Dette skal med andre ord ikke ”gjemmes bort” i et brev med en lengre tekst. Overskriften "purring/inkassovarsel" oppfyller ikke lovens krav ifølge Finansklagenemnda inkasso.
  • Ordlyden i inkassovarselet må ikke antyde at det er en automatikk i at det vil påløpe ytterligere omkostninger ved inkasso. Dersom risikoen for ytterligere kostnader skal nevnes er det akseptabelt at det skrives at ekstra omkostninger ”kan påløpe”. Ordlyden ”vil påløpe”, vil imidlertid medføre at reglene inkassoloven § 9 er oversittet. Finansklagenemnda inkasso (Inkassoklagenemnda) har i mange saker gitt skyldner medhold i at inkassosalær ikke skal betales på grunn av slik formell feil i ordlyden i inkassovarselet. Det er ikke krav i loven til at risiko for ekstra omkostninger skal nevnes i det hele tatt og dersom det skal nevnes må det ikke ha en ordlyd som tilsier at dette er en automatikk da det kan være andre forhold i forbindelse med saken som gjør at kreditor ikke har krav på å få dekket inkassosalær.
  • Inkassovarselet skal sendes på betryggende måte til en adresse det er rimelig å anta at skyldner nås. Tidligere var det krav til at inkassovarsel skulle sendes fysisk på papir. Dette gjelder ikke lenger og et elektronisk tilsendt varsel er nå tilstrekkelig dersom det er sendt på betryggende måte. Tjenester som e-boks og Digipost må anses som betryggende mens vanlig e-post er mer tvilsomt dersom det oppstår strid om det er kommet frem. Det antas at denne problemstillingen etterhvert vil bli et tema i en avgjørelse i Finansklagenemnda inkasso.

Det kan også være andre formelle feil i et inkassovarsel som ikke er nevnt over. En svært stor andel av de millioner inkassovarsler som sendes i Norge hvert år inneholder en eller flere formelle feil. I de aller fleste tilfeller er kreditor en profesjonell aktør som det er rimelig å forvente at klarer å innrette seg etter gjeldende regler og lovverk. Det er kun sløvhet som gjør at disse ikke legger tilstrekkelig arbeid i å sørge for at inkassovarselet oppfyller lovens krav.

I fare for å bli beskyldt for å oppfordre til flisespikkeri vil vi likevel oppfordre våre lesere til å påpeke formelle feil i inkassovarsel og bestride inkassosalær der det til tross for dette kreves av inkassoselskapet. Dette er den eneste som vil påvirke aktørene til å få formalitetene riktig og det er faktisk en grunn til at det finnes formelle krav i lovverket.

Inkassoloven § 17 er helt klar. Et inkassoloven § 9 overtrådt så har de ikke hjemmel for å kreve inkassosalær dekket. Alle punktene som er nevnt i denne artikkelen skal regnes som overtredelse av inkassoloven § 9. Dersom inkassobyrået mot formodning står på sitt og opprettholder inkassosalæret (helt eller delvis) oppfordrer vi alle til å bringe saken inn til Finansklagenemnda inkasso (tidligere inkassoklagenemnda). Dette er helt gratis for deg som skyldner.


Copyrighted content. All Rights Reserved.